Home>>

Scenery of Babagou scenic spot in Baiyu, Sichuan

(Xinhua) 15:31, October 24, 2021

Aerial photo taken on Oct. 23, 2021 shows the scenery of Babagou scenic spot in Baiyu County, Ganzi Tibetan Autonomous Prefecture, southwest China's Sichuan Province. (Xinhua/Wang Xi)


【1】【2】【3】【4】【5】

(Web editor: Xue Yanyan, Sheng Chuyi)

Photos

Related Stories