Home>>

500-year-old magnolia tree blooms in Zhejiang

(Ecns.cn) 16:07, March 07, 2023

A 500-year-old ancient magnolia tree bursts into bloom at Faxi Tempe in Hangzhou, east China's Zhejiang Province, March 6, 2023. (Photo: China News Service/Xu Ziqi)


【1】【2】【3】【4】【5】

(Web editor: Zhong Wenxing, Liang Jun)

Photos

Related Stories