Home>>

Villagers havest tomatoes in Changji, China's Xinjiang

(Xinhua) 08:43, September 23, 2022

Aerial photo shows villagers havesting tomatoes in Xingfu Village of Changji, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, Sept. 19, 2022. (Photo by Feng Guofeng/Xinhua)

Villagers havest tomatoes in Xingfu Village of Changji, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, Sept. 19, 2022. (Photo by Feng Guofeng/Xinhua)

Aerial photo shows villagers havesting tomatoes in Xingfu Village of Changji, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, Sept. 19, 2022. (Photo by Feng Guofeng/Xinhua)

A villager havests tomatoes in Xingfu Village of Changji, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, Sept. 19, 2022. (Photo by Yin Xuejuan/Xinhua)

(Web editor: Zhong Wenxing, Liang Jun)

Photos

Related Stories