Home>>

View of Lali terrace in Guizhou, SW China

(Xinhua) 08:11, June 02, 2022

Aerial photo taken on June 1, 2022 shows Lali terrace in Shiban Village of Yanshan Township in Guiding County, southwest China's Guizhou Province. (Xinhua/Yang Wenbin)

Aerial photo taken on June 1, 2022 shows Lali terrace in Shiban Village of Yanshan Township in Guiding County, southwest China's Guizhou Province. (Xinhua/Yang Wenbin)

Aerial photo taken on June 1, 2022 shows Lali terrace in Shiban Village of Yanshan Township in Guiding County, southwest China's Guizhou Province. (Xinhua/Yang Wenbin)

Aerial photo taken on June 1, 2022 shows Lali terrace in Shiban Village of Yanshan Township in Guiding County, southwest China's Guizhou Province. (Xinhua/Yang Wenbin)

Aerial photo taken on June 1, 2022 shows Lali terrace in Shiban Village of Yanshan Township in Guiding County, southwest China's Guizhou Province. (Xinhua/Yang Wenbin)

Panoramic aerial photo taken on June 1, 2022 shows Lali terrace in Shiban Village of Yanshan Township in Guiding County, southwest China's Guizhou Province. (Xinhua/Yang Wenbin)

Aerial photo taken on June 1, 2022 shows Lali terrace and a waterfall in Shiban Village of Yanshan Township in Guiding County, southwest China's Guizhou Province. (Xinhua/Yang Wenbin)

Aerial photo taken on June 1, 2022 shows Lali terrace in Shiban Village of Yanshan Township in Guiding County, southwest China's Guizhou Province. (Xinhua/Yang Wenbin)

(Web editor: Peng Yukai, Liang Jun)

Photos

Related Stories