Home>>

Youzhou ancient town lit up at night

(Ecns.cn) 13:56, March 01, 2024

Youzhou ancient town is lit up at night, creating a dream-like scenery in Youyang Tujia and Miao Autonomous County, Chongqing, Feb. 29, 2024. (Photo: China News Service/Zhou Yi)

Youzhou ancient town is lit up at night, creating a dream-like scenery in Youyang Tujia and Miao Autonomous County, Chongqing, Feb. 29, 2024. (Photo: China News Service/Zhou Yi)

Youzhou ancient town is lit up at night, creating a dream-like scenery in Youyang Tujia and Miao Autonomous County, Chongqing, Feb. 29, 2024. (Photo: China News Service/Zhou Yi)

Youzhou ancient town is lit up at night, creating a dream-like scenery in Youyang Tujia and Miao Autonomous County, Chongqing, Feb. 29, 2024. (Photo: China News Service/Zhou Yi)

Youzhou ancient town is lit up at night, creating a dream-like scenery in Youyang Tujia and Miao Autonomous County, Chongqing, Feb. 29, 2024. (Photo: China News Service/Zhou Yi)

Youzhou ancient town is lit up at night, creating a dream-like scenery in Youyang Tujia and Miao Autonomous County, Chongqing, Feb. 29, 2024. (Photo: China News Service/Zhou Yi)

Youzhou ancient town is lit up at night, creating a dream-like scenery in Youyang Tujia and Miao Autonomous County, Chongqing, Feb. 29, 2024. (Photo: China News Service/Zhou Yi)

(Web editor: Tian Yi, Liang Jun)

Photos

Related Stories