Home>>

Black bears seen in Fuyuan, NE China

(Xinhua) 09:45, January 11, 2023

A black bear wanders in a bear park in Fuyuan City, northeast China's Heilongjiang Province, Jan. 10, 2023. (Xinhua/Wang Jianwei)

Black bears are pictured in a bear park in Fuyuan City, northeast China's Heilongjiang Province, Jan. 10, 2023. (Xinhua/Wang Jianwei)

Black bears are pictured in a bear park in Fuyuan City, northeast China's Heilongjiang Province, Jan. 10, 2023. (Xinhua/Wang Jianwei)

Black bears wander in a bear park in Fuyuan City, northeast China's Heilongjiang Province, Jan. 10, 2023. (Xinhua/Wang Jianwei)

Black bears wander in a bear park in Fuyuan City, northeast China's Heilongjiang Province, Jan. 10, 2023. (Xinhua/Wang Jianwei)

Black bears are pictured in a bear park in Fuyuan City, northeast China's Heilongjiang Province, Jan. 10, 2023. (Xinhua/Wang Jianwei)

Black bears are pictured in a bear park in Fuyuan City, northeast China's Heilongjiang Province, Jan. 10, 2023. (Xinhua/Wang Jianwei)

Black bears are pictured in a bear park in Fuyuan City, northeast China's Heilongjiang Province, Jan. 10, 2023. (Xinhua/Wang Jianwei)

(Web editor: Cai Hairuo, Liang Jun)

Photos

Related Stories