Home>>

China's tourism in quick recovery during New Year holidays

By Deng Zijun and Xu Zihe (Global Times) 10:29, January 03, 2023

Graphic: Xu Zihe/GT

  Graphic: Xu Zihe/GT

Graphic: Xu Zihe/GT

  Graphic: Xu Zihe/GT

Graphic: Xu Zihe/GT

  Graphic: Xu Zihe/GT

Graphic: Xu Zihe/GT

  Graphic: Xu Zihe/GT

Graphic: Xu Zihe/GT

  Graphic: Xu Zihe/GT

(Web editor: Zhong Wenxing, Hongyu)

Photos

Related Stories