Home>>

Mandarin ducks enjoy winter in Guizhou

(Ecns.cn) 16:13, October 31, 2022

A flock of Mandarin ducks fly over the Diluo lake in Jiangkou County of Tongren City, southwest China's Guizhou Province. Migrant Mandarin ducks enjoy winter in Guizhou. (Photo: China News Service/Li He)


【1】【2】【3】【4】

(Web editor: Zhong Wenxing, Hongyu)

Photos

Related Stories