Home>>

Blooming peonies revitalize Tibetan township in SW China's Sichuan (2)

(People's Daily Online) 16:37, May 13, 2022

Tibetan women pick peony flowers in the Huangyangguan Tibetan township of Mianyang city, southwest China’s Sichuan Province. (Photo/Hu Yu)


【1】【2】【3】【4】【5】【6】【7】

(Web editor: Xian Jiangnan, Liang Jun)

Photos

Related Stories