Home>>

View of paddy fields in Donglan County of south China's Guangxi

(Xinhua) 08:52, May 07, 2022

Aerial photo taken on May 6, 2022 shows paddy fields in Donglan County of south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. (Xinhua/Lu Boan)

Aerial photo taken on May 6, 2022 shows paddy fields in Donglan County of south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. (Xinhua/Lu Boan)

Aerial photo taken on May 6, 2022 shows paddy fields in Donglan County of south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. (Xinhua/Lu Boan)

Aerial photo taken on May 6, 2022 shows paddy fields in Donglan County of south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. (Xinhua/Lu Boan)

(Web editor: Zhong Wenxing, Liang Jun)

Photos

Related Stories