Home>>

2021 Nanchang Flight Convention held in E China (2)

(Xinhua) 15:13, October 30, 2021

Delta-wing aircraft perform during the 2021 Nanchang Flight Convention at Yaohu Airport in Nanchang, capital of east China's Jiangxi Province, Oct. 29, 2021. The 2021 Nanchang Flight Convention is held here from Oct. 29 to 31. (Xinhua/Wan Xiang)


【1】【2】【3】【4】

(Web editor: Xian Jiangnan, Bianji)

Photos

Related Stories