Home>>

Giant panda house in Tianjin Zoo reopens after renovation

(Xinhua) 08:42, January 22, 2024

Giant panda Xi Le plays outside at Tianjin Zoo in north China's Tianjin, Jan. 21, 2024. The giant panda house in the zoo reopened after three months of renovation. (Xinhua/Li Ran)

Giant panda Xi Le rests at Tianjin Zoo in north China's Tianjin, Jan. 21, 2024. The giant panda house in the zoo reopened after three months of renovation. (Xinhua/Li Ran)

Giant panda Xi Le eats bamboo shoots at Tianjin Zoo in north China's Tianjin, Jan. 21, 2024. The giant panda house in the zoo reopened after three months of renovation. (Xinhua/Li Ran)

Tourists take photos of giant panda Xi Le at Tianjin Zoo in north China's Tianjin, Jan. 21, 2024. The giant panda house in the zoo reopened after three months of renovation. (Xinhua/Li Ran)

Giant panda Xi Le eats bamboo shoots at Tianjin Zoo in north China's Tianjin, Jan. 21, 2024. The giant panda house in the zoo reopened after three months of renovation. (Xinhua/Li Ran)

Giant panda Ge Ge eats bamboo shoots at Tianjin Zoo in north China's Tianjin, Jan. 21, 2024. The giant panda house in the zoo reopened after three months of renovation. (Xinhua/Li Ran)

The newly renovated giant panda house is pictured at Tianjin Zoo in north China's Tianjin, Jan. 21, 2024. The giant panda house in the zoo reopened after three months of renovation. (Xinhua/Li Ran)

(Web editor: Zhang Kaiwei, Liang Jun)

Photos

Related Stories