Home>>

Aerial view of highway in Batang, Sichuan (6)

(Xinhua) 09:49, October 29, 2021

Aerial photo taken on Oct. 24, 2021 shows a road in Batang County, Tibetan Autonomous Prefecture of Garze, southwest China's Sichuan Province. (Xinhua/Xu Bingjie)


【1】【2】【3】【4】【5】【6】【7】【8】【9】【10】

(Web editor: Zhong Wenxing, Liang Jun)

Photos

Related Stories