Home>>

Scenery of Jinhu water forest scenic spot in Jiangsu

(Xinhua) 10:49, April 01, 2024

An aerial drone photo shows tourists taking a bamboo raft at Jinhu water forest scenic spot in Jinhu County, east China's Jiangsu Province, March 30, 2024. (Xinhua/Ji Chunpeng)

Tourists relax amid flowers at Jinhu water forest scenic spot in Jinhu County, east China's Jiangsu Province, March 30, 2024. (Xinhua/Ji Chunpeng)

An aerial drone photo shows tourists walking on a glass walkway at Jinhu water forest scenic spot in Jinhu County, east China's Jiangsu Province, March 30, 2024. (Xinhua/Ji Chunpeng)

A child walks amid flowers at Jinhu water forest scenic spot in Jinhu County, east China's Jiangsu Province, March 30, 2024. (Xinhua/Ji Chunpeng)

Tourists relax amid flowers at Jinhu water forest scenic spot in Jinhu County, east China's Jiangsu Province, March 30, 2024. (Xinhua/Ji Chunpeng)

Tourists visit Jinhu water forest scenic spot in Jinhu County, east China's Jiangsu Province, March 30, 2024. (Xinhua/Ji Chunpeng)

An aerial drone photo shows tourists taking a bamboo raft at Jinhu water forest scenic spot in Jinhu County, east China's Jiangsu Province, March 30, 2024. (Xinhua/Ji Chunpeng)

Children play amid flowers at Jinhu water forest scenic spot in Jinhu County, east China's Jiangsu Province, March 30, 2024. (Xinhua/Ji Chunpeng)

Tourists relax at Jinhu water forest scenic spot in Jinhu County, east China's Jiangsu Province, March 30, 2024. (Xinhua/Ji Chunpeng)

(Web editor: Zhong Wenxing, Liang Jun)

Photos

Related Stories