Home>>

View of cherry blossoms at tea garden in E China's Jiangsu

(Xinhua) 10:52, March 27, 2024

An aerial drone photo taken on March 26, 2024 shows cherry blossoms at a tea garden in Liyang, east China's Jiangsu Province. (Xinhua/Ji Chunpeng)

An aerial drone photo taken on March 26, 2024 shows cherry blossoms at a tea garden in Liyang, east China's Jiangsu Province. (Xinhua/Ji Chunpeng)

An aerial drone photo taken on March 26, 2024 shows cherry blossoms at a tea garden in Liyang, east China's Jiangsu Province. (Xinhua/Ji Chunpeng)

An aerial drone photo taken on March 26, 2024 shows cherry blossoms at a tea garden in Liyang, east China's Jiangsu Province. (Xinhua/Ji Chunpeng)

(Web editor: Tian Yi, Liang Jun)

Photos

Related Stories