Home>>

Xi congratulates Zardari on election as Pakistani president

(Xinhua) 10:36, March 10, 2024

BEIJING, March 10 (Xinhua) -- Chinese President Xi Jinping on Sunday congratulated Asif Ali Zardari on his election as president of the Islamic Republic of Pakistan. 

(Web editor: Xian Jiangnan, Sheng Chuyi)

Photos

Related Stories