Home>>

In pics: azalea scenic spot in Huangling Village, NE China

(Xinhua) 09:10, April 23, 2023

This photo taken on April 20, 2023 shows an azalea scenic spot in Huangling Village of Xiuyan Man Autonomous County, northeast China's Liaoning Province. (Xinhua/Yang Qing)

This photo taken on April 20, 2023 shows an azalea scenic spot in Huangling Village of Xiuyan Man Autonomous County, northeast China's Liaoning Province. (Xinhua/Yang Qing)

This photo taken on April 20, 2023 shows an azalea scenic spot in Huangling Village of Xiuyan Man Autonomous County, northeast China's Liaoning Province. (Xinhua/Yang Qing)

This photo taken on April 21, 2023 shows an azalea scenic spot in Huangling Village of Xiuyan Man Autonomous County, northeast China's Liaoning Province. (Xinhua/Yang Qing)

This photo taken on April 20, 2023 shows an azalea scenic spot in Huangling Village of Xiuyan Man Autonomous County, northeast China's Liaoning Province. (Xinhua/Yang Qing)

Tourists take photos in an azalea scenic spot in Huangling Village of Xiuyan Man Autonomous County, northeast China's Liaoning Province, April 21, 2023. (Xinhua/Yang Qing)

(Web editor: Zhang Kaiwei, Du Mingming)

Photos

Related Stories