Home>>

In pics: blooming adonis amurensis in Changchun, NE China's Jilin

(Xinhua) 09:01, March 21, 2023

This photo taken on March 20, 2023 shows the blooming adonis amurensis at Jingyuetan national forest park in Changchun, northeast China's Jilin Province. (Xinhua/Xu Chang)

This photo taken on March 20, 2023 shows the blooming adonis amurensis at Jingyuetan national forest park in Changchun, northeast China's Jilin Province. (Xinhua/Xu Chang)

This photo taken on March 20, 2023 shows the blooming adonis amurensis at Jingyuetan national forest park in Changchun, northeast China's Jilin Province. (Xinhua/Xu Chang)

This photo taken on March 20, 2023 shows the blooming adonis amurensis at Jingyuetan national forest park in Changchun, northeast China's Jilin Province. (Xinhua/Xu Chang)

This photo taken on March 20, 2023 shows the blooming adonis amurensis at Jingyuetan national forest park in Changchun, northeast China's Jilin Province. (Xinhua/Xu Chang)

(Web editor: Zhang Kaiwei, Liang Jun)

Photos

Related Stories