Home>>

Scenery of Lake Namtso, SW China's Tibet

(Xinhua) 09:02, November 22, 2021

Photo taken with a mobile phone on Nov. 20, 2021 shows the scenery of Lake Namtso, southwest China's Tibet Autonomous Region. (Xinhua/Shen Hongbing)


【1】【2】【3】【4】【5】

(Web editor: Zhong Wenxing, Liang Jun)

Photos

Related Stories