Home>>

Magnificent views of Guozigou Bridge in Xinjiang (5)

(Ecns.cn) 13:32, May 21, 2021

The aerial photo taken on May 3 shows the magnificent landscape of the Guozigou Bridge in Ili, Xinjiang Uygur Autonomous Region. (Photo/Liu Xin)


【1】【2】【3】【4】【5】

(Web editor: Guo Wenrui, Liang Jun)

Photos

Related Stories