Home>>

Night view of China's Chongqing

(Xinhua) 08:39, July 08, 2024

A night view of southwest China's Chongqing Municipality is seen on July 6, 2024. (Xinhua/Wang Quanchao)

A night view of southwest China's Chongqing Municipality is seen on July 6, 2024. (Xinhua/Wang Quanchao)

A night view of southwest China's Chongqing Municipality is seen on July 6, 2024. (Xinhua/Wang Quanchao)

A night view of southwest China's Chongqing Municipality is seen on July 6, 2024. (Xinhua/Wang Quanchao)

(Web editor: Zhang Kaiwei, Liang Jun)

Photos

Related Stories