Home>>

Aerial view of Mingyue Lake in Chongqing. SW China

(Xinhua) 15:29, June 07, 2024

An aerial drone photo taken on June 6, 2024 shows a view of Mingyue Lake in southwest China's Chongqing. (Xinhua/Wang Quanchao)

An aerial drone photo taken on June 6, 2024 shows a view of Mingyue Lake in southwest China's Chongqing. (Xinhua/Wang Quanchao)

An aerial drone photo taken on June 6, 2024 shows a view of Mingyue Lake in southwest China's Chongqing. (Xinhua/Wang Quanchao)

An aerial drone photo taken on June 6, 2024 shows a view of Mingyue Lake in southwest China's Chongqing. (Xinhua/Wang Quanchao)

An aerial drone photo taken on June 6, 2024 shows a view of Mingyue Lake in southwest China's Chongqing. (Xinhua/Wang Quanchao)

(Web editor: Zhang Kaiwei, Zhong Wenxing)

Photos

Related Stories