Home>>

View of Hongshui River in county of SW China's Guizhou

(Xinhua) 16:04, December 06, 2023

This aerial photo taken on Dec. 6, 2023 shows a view of Hongshui River in Luodian County of Bouyei-Miao Autonomous Prefecture of Qiannan, southwest China's Guizhou Province. (Xinhua/Yang Ying)

This aerial photo taken on Dec. 6, 2023 shows a view of Hongshui River in Luodian County of Bouyei-Miao Autonomous Prefecture of Qiannan, southwest China's Guizhou Province. (Xinhua/Yang Ying)

This aerial photo taken on Dec. 6, 2023 shows a view of Hongshui River in Luodian County of Bouyei-Miao Autonomous Prefecture of Qiannan, southwest China's Guizhou Province. (Xinhua/Yang Ying)

This aerial photo taken on Dec. 6, 2023 shows a view of Hongshui River in Luodian County of Bouyei-Miao Autonomous Prefecture of Qiannan, southwest China's Guizhou Province. (Xinhua/Yang Ying)

This aerial photo taken on Dec. 6, 2023 shows a view of Hongshui River in Luodian County of Bouyei-Miao Autonomous Prefecture of Qiannan, southwest China's Guizhou Province. (Xinhua/Yang Ying)

This aerial photo taken on Dec. 6, 2023 shows a view of Hongshui River in Luodian County of Bouyei-Miao Autonomous Prefecture of Qiannan, southwest China's Guizhou Province. (Xinhua/Yang Ying)

This aerial photo taken on Dec. 6, 2023 shows a view of Hongshui River in Luodian County of Bouyei-Miao Autonomous Prefecture of Qiannan, southwest China's Guizhou Province. (Photo by Chen Xi/Xinhua)

(Web editor: Zhang Kaiwei, Liang Jun)

Photos

Related Stories