Home>>

Tourists view cherry blossoms at Yuyuantan Park in Beijing

(Xinhua) 09:07, March 30, 2023

Tourists view cherry blossoms at the Yuyuantan Park in Beijing, capital of China, March 29, 2023. (Xinhua/Yin Dongxun)

Tourists view cherry blossoms at the Yuyuantan Park in Beijing, capital of China, March 29, 2023. (Xinhua/Yin Dongxun)

Tourists view cherry blossoms at the Yuyuantan Park in Beijing, capital of China, March 29, 2023. (Xinhua/Yin Dongxun)

Tourists view cherry blossoms at the Yuyuantan Park in Beijing, capital of China, March 29, 2023. (Xinhua/Yin Dongxun)

A tourist takes photos of cherry blossoms at the Yuyuantan Park in Beijing, capital of China, March 29, 2023. (Xinhua/Yin Dongxun)

Tourists view cherry blossoms at the Yuyuantan Park in Beijing, capital of China, March 29, 2023. (Xinhua/Yin Dongxun)

This photo taken on March 29, 2023 shows cherry blossoms at the Yuyuantan Park in Beijing, capital of China. (Xinhua/Yin Dongxun)

Mandarin ducklings swim on a lake as tourists view cherry blossoms at the Yuyuantan Park in Beijing, capital of China, March 29, 2023. (Xinhua/Yin Dongxun)

(Web editor: Zhang Kaiwei, Liang Jun)

Photos

Related Stories