Home>>

Giant panda from China seen in Chiang Mai, Thailand

(Xinhua) 09:33, December 26, 2022

Giant panda Lin Hui takes food at Chiang Mai Zoo in Chiang Mai, Thailand, Dec. 23, 2022. (Xinhua/Wang Teng)

Giant panda Lin Hui arrived in Chiang Mai, Thailand on loan from China at the age of two in 2003.

Giant panda Lin Hui takes food at Chiang Mai Zoo in Chiang Mai, Thailand, Dec. 23, 2022. (Xinhua/Wang Teng)

A visitor takes photos of giant panda Lin Hui at Chiang Mai Zoo in Chiang Mai, Thailand, Dec. 23, 2022. (Xinhua/Wang Teng)

A visitor takes photos of giant panda Lin Hui at Chiang Mai Zoo in Chiang Mai, Thailand, Dec. 23, 2022. (Xinhua/Wang Teng)

Giant panda Lin Hui rests at Chiang Mai Zoo in Chiang Mai, Thailand, Dec. 23, 2022. (Xinhua/Wang Teng)

Giant panda Lin Hui rests at Chiang Mai Zoo in Chiang Mai, Thailand, Dec. 23, 2022. (Xinhua/Wang Teng)

Visitors take photos of giant panda Lin Hui at Chiang Mai Zoo in Chiang Mai, Thailand, Dec. 23, 2022. (Xinhua/Wang Teng)

(Web editor: Cai Hairuo, Wu Chaolan)

Photos

Related Stories