Home>>

Winter scenery of Lanyue Valley in Lijiang, Yunnan

(Xinhua) 08:47, January 14, 2022

Aerial photo taken on Jan. 13, 2022 shows the winter scenery of Lanyue (Blue Moon) Valley in Lijiang, southwest China's Yunnan Province. (Xinhua/Wang Guansen)

Aerial photo taken on Jan. 13, 2022 shows the winter scenery of Lanyue (Blue Moon) Valley in Lijiang, southwest China's Yunnan Province. (Xinhua/Wang Guansen)

Aerial photo taken on Jan. 13, 2022 shows the winter scenery of Lanyue (Blue Moon) Valley in Lijiang, southwest China's Yunnan Province. (Xinhua/Wang Guansen)

Aerial photo taken on Jan. 13, 2022 shows the winter scenery of Lanyue (Blue Moon) Valley in Lijiang, southwest China's Yunnan Province. (Xinhua/Wang Guansen)

Aerial photo taken on Jan. 13, 2022 shows the winter scenery of Lanyue (Blue Moon) Valley in Lijiang, southwest China's Yunnan Province. (Xinhua/Wang Guansen)

(Web editor: Xia Peiyao, Liang Jun)

Photos

Related Stories