Home>>

View of Huanjiang Maonan Autonomous County, China's Guangxi

(Xinhua) 16:25, May 13, 2022

Aerial photo taken on May 11, 2022 shows the view of Xia'nan Township of Huanjiang Maonan Autonomous County, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. (Xinhua/Lu Boan)

Aerial photo taken on May 11, 2022 shows the view of Xia'nan Township of Huanjiang Maonan Autonomous County, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. (Xinhua/Lu Boan)

Aerial photo taken on May 12, 2022 shows the view of Da'an Township of Huanjiang Maonan Autonomous County, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. (Xinhua/Lu Boan)

Aerial photo taken on May 12, 2022 shows the view of Sien Township of Huanjiang Maonan Autonomous County, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. (Xinhua/Lu Boan)

Aerial photo taken on May 11, 2022 shows the view of Xia'nan Township of Huanjiang Maonan Autonomous County, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. (Xinhua/Lu Boan)

Aerial photo taken on May 11, 2022 shows the view of Xia'nan Township of Huanjiang Maonan Autonomous County, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. (Xinhua/Lu Boan)

Aerial photo taken on May 12, 2022 shows the view of Da'an Township of Huanjiang Maonan Autonomous County, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. (Xinhua/Lu Boan)

(Web editor: Zhong Wenxing, Liang Jun)

Photos

Related Stories