Home>>

View of Zangser Kangri Glacier in Xizang

(Xinhua) 09:57, May 14, 2024

An aerial drone photo taken on May 11, 2024 shows a view of the Zangser Kangri Glacier at the Changtang National Nature Reserve, southwest China's Xizang Autonomous Region. (Xinhua/Jiang Fan)

An aerial drone photo taken on May 11, 2024 shows a view of the Zangser Kangri Glacier at the Changtang National Nature Reserve, southwest China's Xizang Autonomous Region. (Xinhua/Jiang Fan)

An aerial drone photo taken on May 11, 2024 shows a view of the Zangser Kangri Glacier at the Changtang National Nature Reserve, southwest China's Xizang Autonomous Region. (Xinhua/Jiang Fan)

An aerial drone photo taken on May 11, 2024 shows a view of the Zangser Kangri Glacier at the Changtang National Nature Reserve, southwest China's Xizang Autonomous Region. (Xinhua/Tenzin Nyida)

An aerial drone photo taken on May 11, 2024 shows a view of the Zangser Kangri Glacier at the Changtang National Nature Reserve, southwest China's Xizang Autonomous Region. (Xinhua/Jiang Fan)

An aerial drone photo taken on May 11, 2024 shows a view of the Zangser Kangri Glacier at the Changtang National Nature Reserve, southwest China's Xizang Autonomous Region. (Xinhua/Tenzin Nyida)

An aerial drone photo taken on May 11, 2024 shows a view of the Zangser Kangri Glacier at the Changtang National Nature Reserve, southwest China's Xizang Autonomous Region. (Xinhua/Tenzin Nyida)

An aerial drone photo taken on May 11, 2024 shows a view of the Zangser Kangri Glacier at the Changtang National Nature Reserve, southwest China's Xizang Autonomous Region. (Xinhua/Tenzin Nyida)

An aerial drone photo taken on May 11, 2024 shows a view of the Zangser Kangri Glacier at the Changtang National Nature Reserve, southwest China's Xizang Autonomous Region. (Xinhua/Jiang Fan)

(Web editor: Zhang Kaiwei, Liang Jun)

Photos

Related Stories