OFFICES

(By December 28, 2000)

Foreign Affairs office:
Office of Overseas Chinese Affairs:
Hong Kong and Macao Affairs Office:
Legislative Affairs Office:
State Economic Restructuring Office:
Research Office:
Information Office:
Taiwan Affairs Office
Director  
Director  
Director  
Director  
Director  
Director
Director
Director 
Liu Huaqiu
Guo Dongpo
Liao Hui
Yang Jingyu
Wang Qishan
Gui Shiyong
Zhao Qizheng
Chen Yunlin