Standing Committee of the NPC


Chairman

Li Peng

Vice-Chairpersons

Tian Jiyun
Jiang Chunyun
Zou Jiahua
Pagbalha Geleg Namgyai
Wang Guangying
Cheng Siyuan
Buhe
Tomur Dawamat
Wu Jieping
Peng Peiyun
He Luli
Zhou Guangzhao
Cao Zhi
Ding Shisun
Cheng Siwei
Xu Jialu
Jiang Zhenghua