INSTITUTIONS

(By December 28, 2000)

Xinhua News Agency
Chinese Academy of Sciences
Chinese Academy of Social Sciences
Chinese Academy of Engineering
Development Research Center
National School of Administration
State Seismological Bureau 
China Meteorological Administration
China Securities Regulatory Commission
China Insurance Regulatory Commission
Director
President
President   
President
Director
President  
Director  
Director 
Chairman 
Chairman   
Tian Congming
Lu Yongxiang
Li Tieying
Song Jian
Wang Mengkui
Wang Zhongyu(concurrently)
Chen Zhangli
Qin Dahe
Zhou Xiaochuan
Ma Yongwei