Bureaux and Administrations under the State Council
(By April 1, 2001)

General Administration of Customs
State Bureau of Taxation
State Environmental Protection Administration
Civil Aviation Administration of China
State Administration of radio, film and Television
State Sport General Administration
State Statistics Bureau
State Administration for Industry and Commerce
State Press and Publication Administration
State Forestry Bureau
State Bureau of Quality and Technical Supervision
State Drug Administration
State Intellectual Property office
National Tourism Administration
State Administration for Religious Affairs
Counselor's Office under the State Council
Bureau of Government Offices Administration
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director

Qian Guanlin
Jin Renqing
Xie Zhenhua
Liu Jianfeng
Xu Guangchun
Yuan Weimin
Zhu Zhixin
Wang Zhongfu
Shi Zongyuan
Zhou Shengxian
Li Chuanqing
Zheng Xiaoyu
Jiang Ying
He Guangwei
Ye Xiaowen
Xu Zhijian
Jiao Huancheng