News Letter
Weather
Community
English home Forum Photo Gallery Features Newsletter Archive   About US Help Site Map
China
World
Opinion
Business
Sci-Edu
Culture/Life
Sports
Photos
 Services
- Newsletter
- News Archive
- Feedback
- Weather Forecast
 Search
Advanced

Central Committee of the Communist Party of China

General Secretary:   Hu Jintao


Members of the Standing Committee of the Political Bureau:

Hu Jintao    Wu Bangguo    Wen Jiabao    Jia Qinglin    Zeng Qinghong    Huang Ju   

Wu Guanzheng    Li Changchun    Luo Gan   


Other Members of the Political Bureau:

Wang Lequan    Wang Zhaoguo    Hui Liangyu    Liu Qi    Liu Yunshan   

Wu Yi    Zhang Lichang    Zhang Dejiang    Chen Liangyu    Zhou Yongkang   

Yu Zhengsheng    He Guoqiang    Guo Boxiong    Cao Gangchuan   

Zeng Peiyan   


Alternate Members of the Political Bureau:

Wang Gang   


List of Members of the 16th CPC Central Committee:
(listed in the order of the number of strokes in their surnames):

Xi Jinping       Ma Kai       Ma Qizhi (Hui)

Ma Xiaotian       Wang Gang       Wang Chen

Wang Yunlong       Wang Yunkun       Wang Taihua

Wang Lequan       Wang Zhaoguo       Wang Zhongfu

Wang Xudong       Wang Qishan       Wang Huning

Wang Jinshan       Wang Jianmin       Wang Shengjun

Wang Hongju       Uyunqimg (Female,Mongolian)

Deng Changyou       Shi Yunsheng       Shi Xiushi

Shi Zongyuan (Hui)       Lu Zhangong      

Tian Chengping       Tian Congming       Bai Lichen (Hui)

Bai Zhijian       Bai Keming       Bai Enpei

Ismail Amat (Uygur)       Legqog (Tibet)

Lu Fuyuan       Hui Liangyu (Hui)       Zhu Qi

Qiao Qingchen       Hua Jianmin       Doje Cering (Tibeten)

Liu Jing       Liu Qi       Liu Yunshan

Liu Shutian       Liu Dongdong       Liu Yongzhi

Liu Yandong (f.)       Liu Huaqiu       Liu Zhijun

Liu Zhenhua       Liu Zhenwu       Xu Yongyue

Xu Qiliang       Sun Zhiqiang       Sun Jiazheng

Mou Xinsheng       Su Rong       Du Qinglin

Li Changjiang       Li Changchun       Li Zhilun

Li Zhaozhuo (Zhuang)       Li Andong

Li Keqiang Li Jinhua       Li Jianguo

Li Rongrong       Li Dongheng       Li Guixian

Li Tielin       Li Jinai       Li Qianyuan

Li Shenglin       Li Zhaoxing       Li Dezhu (Korean)

Li Yizhong       Yang Yuanyuan       Yang Zhengwu (Tujia)

Yang Huaiqing       Yang Deqing       Xiao Yang

Wu Yi (f.)       Wu Shuangzhan       Wu Bangguo

Wu Guanzheng       He Yong       Wang Guangtao

Wang Shucheng       Wang Xiaofeng       Shen Binyi

Song Fatang       Song Zhaosu       Song Defu

Chi Wanchun       Zhang Yunchuan       Zhang Zhongwei

Zhang Wentai       Zhang Wenkang       Zhang Yutai

Zhang Zuoji       Zhang Lichang       Zhang Qingwei

Zhang Qingli       Zhang Xuezhong       Zhang Chunxian

Zhang Junjiu       Zhang Gaoli       Zhang Weiqing

Zhang Fusen       Zhang Dejiang       Zhang Delin

Lu Hao       Abul'ahat Abdurixit (Uygur)

Chen Yunlin       Chen Zhili (f.)       Chen Chuankuo

Chen Liangyu       Chen Jianguo       Chen Kuiyuan

Chen Bingde       Chen Fujin       Luo Gan

Luo Qingquan       Ji Yunshi       Jin Renqing

Zhou Qiang       Zhou Xiaochuan       Zhou Yongkang

Zhou Shengtao       Zhou Yuqi       Zheng Wantong

Zheng Silin       Meng Xuenong       Meng Jianzhu

Xiang Huaicheng       Zhao Keming       Zhao Leji

Zhao Qizheng       Hu Jintao       Niu Maosheng (Manchu)

Yu Zhengsheng       Wen Shizhen       Jiang Futang

Hong Hu       He Guoqiang       Yuan Weimin

Raidi (Tibetan)       Jia Qinglin       Jia Zhibang

Jia Chunwang       Chai Songyue       Qian Yunlu

Qian Guoliang       Qian Shugen       Xu Caihou

Xu Kuangdi       Xu Youfang       Xu Guangchun

Xu Rongkai       Xu Guanhua       Gao Siren

Guo Boxiong       Guo Jinlong       Tang Tianbiao

Tang Jiaxuan       Huang Ju       Huang Huahua

Huang Qingyi (f.)       Huang Zhiquan       Huang Zhendong

Cao Gangchuan       Cao Bochun       Chang Wanquan

Fu Tinggui       Yan Haiwang       Liang Guanglie

Sui Mingtai       Ge Zhenfeng       Han Zheng

Chu Bo       Zeng Qinghong       Zeng Peiyan

Wen Zongren       Wen Jiabao       Pu Haiqing

Meng Jinxi       Lei Mingqiu       Yu Yunyao

Lu Yongxiang       Xie Zhenhua       Jing Zhiyuan

Liao Hui       Liao Xilong       Teng Wensheng

Bo Xilai       Dai Bingguo (Tujia)

Dai Xianglong       Wei Liqun

Copyright by People's Daily Online, all rights reserved