HomepagePreparationsTeam ChinaWorld's TeamsTorch Relay
EconomyForeign ReportsExclusiveSpecialPhotosVideos
 
 
Beijing plans traffic controls in 35 areas for Olympics openingVillage welcomes New Zealand athletesNew Zealand rowers arrive in Beijing "Holding the Games clearly is a major marker in China's emergence as a global player""One World, One Dream" aspiration to realize in Beijing Beijing: Cloudy 31-23 ℃
 
English
Lesson 9 The Imperial Palace
16:09, July 15, 2008

Gù gōng
故 宫


Gù gōng ( zǐ jīn chéng ) shì zhōng guó míng , qīng liăng dài
故 宫 ( 紫 禁 城 ) 是 中 国 明 、 清 两 代
de huáng gōng . Tā wèi yú běi jīng shì zhōng xīn , shǐ jiàn
的 皇 宫 。 它 位 于 北 京 市 中 心 , 始 建
yú míng cháo yŏng lè sì nián ( yī sì líng liù nián ) ,
于 明 朝 永 乐 四 年 ( 一 四 零 六 年 ) ,
shì dāng jīn shì jiè băo cún zhe de guī mó zuì dà , zuì
是 当 今 世 界 保 存 着 的 规 模 最 大 、 最
wán zhěng de dì wáng gōng diàn jiàn zhù qún zhī yī .
完 整 的 帝 王 宫 殿 建 筑 群 之 一 。
Gù gōng zhàn dì qī shí èr gōng qǐng , yōng yŏu gè shì diàn
故 宫 占 地 七 十 二 公 顷 , 拥 有 各 式 殿
yŭ jiŭ qiān duō jiān , jiàn zhù zŏng miàn ji shí wŭ wàn duō
宇 九 千 多 间 , 建 筑 总 面 积 十 五 万 多
píng fāng mǐ . Gù gōng hóng qiáng huáng liú lí wă dǐng , qīng
平 方 米 。 故 宫 红 墙 黄 琉 璃 瓦 顶 , 青
bái shí dǐ zuò , shì yǐ jīn bì huī huáng de căi huà .
白 石 底 座 , 饰 以 金 碧 辉 煌 的 彩 画 。
Zhěng gè jiàn zhù qún àn zhōng zhóu xiàn duì chèn bù jú , céng
整 个 建 筑 群 按 中 轴 线 对 称 布 局 , 层
cì fēn míng , zhǔ tǐ tū chū . Gù gōng fēn wài cháo yǔ
次 分 明 , 主 体 突 出 。 故 宫 分 外 朝 与
nèi tíng liăng dà bù fen . Wài cháo yǐ tài hé , zhōng hé,
内 廷 两 大 部 分 。 外 朝 以 太 和 、 中 和、
băo hé sān dà diàn wéi zhōng xīn , wén huá , wǔ yīng diàn
保 和 三 大 殿 为 中 心 , 文 华 、 武 英 殿
wéi liăng yì , shì huáng dì jǔ xíng gè zhŏng diăn lǐ hé
为 两 翼 , 是 皇 帝 举 行 各 种 典 礼 和
cóng shì zhèng zhì huó dòng de chăng suŏ . Nèi tíng yǐ qián qīng
从 事 政 治 活 动 的 场 所 。 内 廷 以 乾 清
gōng , jiāo tài diàn , kūn níng gōng wéi zhǔ tǐ , hái yŏu
宫 、 交 泰 殿 、 坤 宁 宫 为 主 体 , 还 有
yăng xīn diàn , yù huā yuán dĕng , shì huáng dì chǔ lǐ rì
养 心 殿 、 御 花 园 等 , 是 皇 帝 处 理 日
cháng zhèng wù hé jū zhù de dì fang .
常 政 务 和 居 住 的 地 方 。
Míng , qīng liăng dài xiān hòu yŏu èr shí sì gè huáng dì jū
明 、 清 两 代 先 后 有 二 十 四 个 皇 帝 居
zhù zài gù gōng . Gù gōng nèi cáng yŏu zhōng guó lì dài zhēn
住 在 故 宫 。 故 宫 内 藏 有 中 国 历 代 珍
pĭn hé gōng tíng wén wù jiŭ shí duō wàn jiàn . Yī jiŭ èr
品 和 宫 廷 文 物 九 十 多 万 件 。 一 九 二
wŭ nián chéng lì gù gōng bó wù yuàn . Gù gōng nán miàn de
五 年 成 立 故 宫 博 物 院 。 故 宫 南 面 的
tiān ān mén chéng lóu shì xīn zhōng guó de xiàng zhēng , yú yī
天 安 门 城 楼 是 新 中 国 的 象 征 , 于 一
jiŭ bā bā nián yī yuè yī rì qĭ , zhèng shì duì zhōng wài
九 八 八 年 一 月 一 日 起 , 正 式 对 中 外
yóu kè kāi fàng .
游 客 开 放 。


The Imperial Palace

The Imperial Palace, now known as The Palace Museum or the Forbidden City, served as residence to generations of Chinese emperors during the Ming and Qin dynasties. It is located in the heart of Beijing. Construction on the palace began in the fourth year of Yongle's Reign in the Ming Dynasty (1406). It is one of the most complete imperial architectures in the world.

It occupies an area of 72 hectares and has more than 9,000 chambers and halls. Structurally, it covers over 150,000 square meters. The palace is decorated with red walls, glazed yellow tiles, green and white marble, and resplendent paintings. Its design is symmetrical. The main buildings run along a central axis, in a north-south direction, and the smaller buildings are built on either side of that central axis.

The palace is composed of the outer palaces and the inner courts. The outer palaces are centered around three large halls: the hall of Supreme Harmony, the Hall of Central Harmony and the Hall of Preserving Harmony, flanked by the Hall of Literary Glory and the Hall of Martial Spirit on either side.

The emperors held various ceremonies and rituals, and conducted political meetings in the outer palaces. The inner courts - Palace of Mental Cultivation, Hall of Inner Purity, and the Imperial Garden were where the emperors lived and conducted daily affairs of government.

Twenty-four Ming and Qing emperors lived the Forbidden City. The palace has a collection of over 900,000 relics. The Tian'anmen Gate Tower to the south of the palace is the symbol of New China. It was opened to the public on January 1, 1988.

Comments Related News
 
 Lesson 10 Addressing a Chinese person
 Lesson 11 Traditional Chinese Painting
 Lesson 12 Beijing's Hutongs
 Lesson 13 Beijing's Seasons
 Lesson 14 Hou Hai Café and Bar Street
 Lesson 15 Beijing Traffic
080910111213141516
171819202122232425
Most Popular News
·Gala show in retrospect of China's century-old passion for the Games
·Interview: Ghanaian President impressed by Beijing Olympic preparations
·Polish Olympic official: China to have best Olympic Games in history
·Tian'anmen Square dressed up to embrace Olympics
·Olympic business booms in Beijing
Latest Photos
Traditional Beijing delicacies in Wangfujing snack street
Traditional Beijing delicacies in Wangfujing snack street
Olympic homestay
Olympic homestay
Latest Videos
\
"Jouney to the East"--by BBC
Popular Features


 
Copyright © 1997-2008 by www.people.com.cn. all rights reserved