Construction of the Chengdu-Chongqing Railway was completed in 1952

Construction of the Chengdu-Chongqing Railway was completed in 1952.


【1】 【2】