16th CPC Central Committee Holds First Plenum


16th CPC Central Committee Holds First Plenum
The 16th Central Committee of the Communist Party of China (CPC) held its First Plenary Session Friday in Beijing.

CPC Central Committee's 198 full members and 158 alternate members attended the plenum. Members of the Central Commission for Discipline Inspection (CCDI) were also present.

Hu Jintao presided over the plenary session and delivered an important speech.

The plenum elected the members and alternates of the Political Bureau of the CPC Central Committee, members of the Standing Committee of the Political Bureau of the CPC Central Committee and the general Secretary of the CPC Central Committee.

Based on the nomination of the Standing Committee of the Political Bureau of the CPC Central committee, it approved the members of Secretariat of the CPC Central Committee, members of the Central Military Commission, and the secretary, deputy secretaries and the Standing Committee members of the Central Commission for Discipline Inspection(CCDI), elected at the First Plenum of the CCDI.

(1)List of members and alternates of the Political Bureau of the CPC Central Committee:

Members of the Political Bureau of the CPC Central committee (listed in the order of number of strokes in their surnames):

Wang Lequan, Wang Zhaoguo, Hui Liangyu (Hui), Liu Qi, Liu Yunshan, Li Changchun, Wu Yi (female), Wu Bangguo, Wu Guanzheng, Zhang Lichang, Zhang Dejiang, Chen Liangyu, Luo Gan, Zhou Yongkang, Hu Jintao, Yu Zhengsheng, He Guoqiang, Jia Qinglin, Guo Boxiong, Huang Ju, Cao Gangchuan, Zeng Qinghong, Zeng Peiyan, Wen Jiabao.

Alternate members of the Political Bureau of the CPC Central Committee:

Wang Gang

(2)Members of the Standing Committee of the Political Bureau of the CPC Central Committee:

Hu Jintao, Wu Bangguo, Wen Jiabao, Jia Qinglin, Zeng Qinghong, Huang Ju, Wu Guanzheng, Li Changchun, Luo Gan.

(3)General Secretary of the Central Committee of the Communist Party of China:

Hu Jintao

(4)Members of Secretariat of the CPC Central Committee:

Zeng Qinghong, Liu Yunshan, Zhou Yongkang, He Guoqiang,Wang Gang, Xu Caihou, He Yong

(5)Chairman, vice chairmen and members of the Central Military Commission

Chairman: Jiang Zemin

Vice Chairman: Hu Jintao, Guo Boxiong and Cao Gangchuan

Members: Xu Caihou, Liang Guanglie, Liao Xilong and Li Jinai

(6)Secretary, deputy secretaries of the Standing Committee members of the Central Commission for Discipline Inspection:

Secretary: Wu Guanzheng

Deputy Secretaries: He Yong, Xia Zanzhong, Li Zhilun, Zhang Shutian, Liu Xirong, Zhang Huixin and Liu Fengyan

By People's Daily OnlinePeople's Daily Online --- http://english.peopledaily.com.cn/